CERTEGO står för jämställdhet

En jämställd arbetsplats är attraktiv för både medarbetare och kunder. På CERTEGO arbetar vi aktivt med jämställdhet och strävar efter att förebygga och förhindra alla former av diskriminering.

I begreppet jämställdhet innefattar vi mäns och kvinnors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla anställda såväl som inhyrd personal och underentreprenörer ska medverka till att diskriminering inte sker. Vi främjar och strävar efter en god arbetsmiljö och att erbjuda lika rättigheter och möjligheter oavsett:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Det innebär nolltolerans mot all form av direkt och indirekt diskriminering oavsett anledning.

CERTEGOs verksamhet har historiskt sett varit manligt dominerad. Det är angeläget för företaget att attrahera fler kvinnliga medarbetare för att skapa en än mer attraktiv och jämlik arbetsplats. Vi har som målsättning att rekrytera och anställa fler kvinnor till tjänster på alla befattningar och nivåer.

Som en del av ASSA ABLOY-koncernen följer vi koncernens Uppförandekod. Läs gärna mer där. (Webbsidan är på engelska, dock finns en svensk Uppförandekod tillgänglig för nedladdning).