Vårt jobb med GDPR (General Data Protection Regulation)

CERTEGO är fast besluten att bedriva sin verksamhet, som finns runtom i hela världen, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) kräver att vi behandlar personuppgifter i enlighet med dess grundläggande principer om att kunna visa att vi efterlever GDPR samt att personuppgifter hanteras på ett rättvist och transparent sätt.

CERTEGO har en samlad, strukturerad och systematisk inställning till dataskydd och integritet. CERTEGO:s globala Efterlevnadsprogram för dataskydd, har utvecklats för att skydda integriteten för våra anställdas, kunders och affärspartners personuppgifter över hela världen. CERTEGO har avsatt resurser i hela koncernen, vars kontinuerliga fokus är att tillse att dataskyddslagar, inklusive GDPR, efterlevs.

Vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt genom att använda utrustning som fungerar i enlighet med erkända säkerhetsstandarder. Ifall det föreligger risk för individers rättigheter, genomför vi konsekvensbedömningar i enlighet med våra standardmetoder.

Vi är medvetna om att dataskyddslagar är under ständig utveckling. CERTEGO har investerat betydande resurser för att öka medvetenheten om dataskyddslagar och för att genomföra utbildningar relaterat till CERTEGO:s Dataskyddsefterlevnadsprogram. Vi övervakar löpande utvecklingen inom dataskydd för att säkerställa att våra policyer, processer och förfaranden är relevanta och adekvata.

Vi är fast beslutna att säkerställa en bra datastyrning och investerar i långsiktiga lösningar för dataskydd och säkerhet.

För att läsa mer om dataskyddsförordningen, se EU:s officiella utlåtanden om GDPR.