Integritetsmeddelande

CERTEGO är mån om att skydda dina personuppgifter. I vårt Integritetsmeddelande (IM) beskrivs bland annat vilken typ av personuppgifter vi behandlar och varför. 

Integritetsmeddelandet beskriver

 • De olika typer av personuppgifter vi behandlar
 • Hur vi använder personuppgifterna och varför;
 • Vem vi delar dem med och var;
 • Hur länge vi sparar dem
 • Dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter
 • Hur vi kan göra ändringar i detta integritetsmeddelande. 

Personuppgift och behandling

 • En personuppgift definieras som all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
 • En behandling definieras som alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.
 • CERTEGO AB, 556529-5911, Box 503, Pressverksgatan 4, 721 09 Västerås ansvarar i egenskap av "personuppgiftsansvarig" för behandlingen av dina personuppgifter. 

Definitioner

Begrepp

Definition

Personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling

 

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.

Laglig grund

De grunder som gör det möjligt för PUA att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PUA)

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde, PUB

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige.

Tredje part

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 

Tredjeland

 

Land utanför EU/EES.

Tillsynsmyndighet

 

En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat att övervaka tillämpningen av GDPR. För Sverige är det Datainspektionen.

 

Data Protection Manager (DPM)

Roll inom ASSA ABLOY för att verka för efterlevnad av GDPR. DPM finns utsedd på koncernnivå, divisionsnivå och regionsnivå.

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

 

Avtal mellan PUA och PUB i de fall där PUB behandlar personuppgifter å PUAs vägnar.

Kund B2B (business to business)

Det avser juridisk person eller kontaktperson hos juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. återförsäljare, licensierad kund, mottagare av produkt.

Kund B2C (business to consumer)

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. kunder som handlar i butik.

Potentiell kund

Det avser fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Leverantör

Det avser en fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför ett arbete eller levererar en tjänst åt oss, mot ersättning, t.ex konsult, kontaktperson

Testperson

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför tester av våra produkter och tjänster, t.ex. Betatestare

Rekryteringskandidat

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de söker en tjänst hos oss.

Besökare

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de besöker någon av våra lokaler.

 
 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kund -  B2B

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Administrera kundofferter

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att gynna en effektiv anbudsprocess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under offerten giltighetstid + 6 månader eller enligt sekretessavtal i upphandling

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig.  Vårt intresse av att administrera avtal väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera kreditupplysningar på enskilda firmor i syfte att bedöma firmornas lämplighet, varvid firmans ekonomiska stabilitet utgör ett moment

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Finansiell information
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna göra en ekonomisk riskbedömning överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Behandlingen kan därtill sägas ligga i den registrerades intresse i de fall certifiering utfärdas. 

Raderas direkt efter beslut

Hantera inkassoärenden för enskilda firmor

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna se till att få betalt för våra fordringar överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Fram till inkommen betalning + 3 månader

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos kund som är personuppgiftsansvarig, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 1 år

Hantera testning och felsökning ifall CERTEGO är personuppgiftsansvarig

Namn
E-post
Telefonnummer

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal där de registrerade är kunder

Intresseavvägning, ifall kunden är ett företag, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål 

Under tiden testning/felsökning pågår

Administrera supportärendehantering

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera supportärende väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 6 månader

Hantera NDA:er

Namn

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkerställa sekretess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Administrera orderhantering

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera ordern väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Under avtalstiden + 3 år

Möjliggöra leverans av varor till slutanvändare/konsument

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna leverera varor väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Fram till leverans + 10 år

Kontakta befintliga kunder med nyhetsbrev och marknadsföring, som inte har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att informera våra kunder om nyheter och/eller förändringar i våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Ifall den registrerade har begärt informationen: Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)


Ifall den registrerade inte har begärt informationen: Under avtalstiden + 1 år

Administrera event

Namn
Telefonnummer
E-post
Specialkost

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna genomföra event för besökare/anställda överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Samtycke, i det fall deltagarlistor ska sparas under en längre period än vad som anges här 

Under evenemang + 1 månad

Marknadsföra företaget på vår externa webb

Namn
Företag
Bild

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under kampanj + 3 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning: Från avslutat kundförhållande + 10 år

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

För åtkomst, underhåll och utveckling av företagets IT-miljö

 

Namn
Användarnamn

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att behandla uppgifterna för detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet

 

Kund -  B2C

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Tillhandahålla produkter och tjänster i våra butiker

Namn

telefonnummer

 

Fullgörande av avtal

Under avtalstiden + 10 mån

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn

Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 3 år

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Fullgörande av avtal i den mån behandlingarna krävs för att fullgöra avtalet/avtalsenliga åtaganden (t.ex. garantier) mot den registrerade.

Under avtalstiden + 10 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

 

Potentiell kund

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder som har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)

Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder som inte begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål.

Från insamling + 1 mån till första kontakt, därefter 2 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos potentiella kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från insamling + 3 månader

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

 

Leverantör/Underentreprenörer

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Hantera inköp av varor och tjänster

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer och underentreprenörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Fram till leverans + 10 år

Hantering av upphandlingar

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna upphandla nya leverantörer och underentreprenörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Tilldelningsbeslut + 6 månader

Säkerställande av efterlevnad av SSF Stöldskyddsföreningens regelverk,

SSF:s norm 1015 föreskriver att all personal som har tillgång till och arbetar med anläggningsdokumentation på anläggarfirman ska vara
ostraffade samt att den bedömningen skall göras minst vartannat år.

Namn
Personnummer

Bekräftelse på att kontroll inte resulterat i träff som medför att SSF:s krav inte uppfylls.

Intresseavvägning, vårt intresse av att kunna säkerställa att våra underleverantörer lever upp till SSF:s krav på CERTEGO väger tyngre än de registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

2 år från genomförd kontroll.

 

Rekryteringskandidat

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar

Namn
Telefonnummer
E-post
Personnummer
 + CV och personligt brev

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal 

Under rekrytering + 2 år

 

Besökare

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera kameraövervakning för säkerhet i fysiska lokaler

Bild

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Från inspelning + 30 dagar

För att administrera besök i företagets lokaler

Namn
Telefonnummer
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att kunna informera den person som får besök samt för att kunna veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler väger tyngre än den registrerades/besökarens intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I händelse av brand behöver vi också kunna ta fram en utrymningslista.  

Under besök + 1 dygn

 

Webbplatsbesökare

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att tillhandahålla den information du begär via webbplatsen

Namn
e-postadress

Telefonnummer

Adress

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna agera på individers förfrågan väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Under ärendet

För att skapa och hantera ditt konto

e-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna administrera användarkonto väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

 

Hur och varför kommer vi att använda dina personuppgifter?

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att tillhandahålla dig den information du begär via webbplatsen.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att skapa och hantera ditt konto, till exempel genom att skicka lösenord, påminnelser eller meddelanden om ändringar i dina kontouppgifter. Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig ett onlinekonto.

För att göra statistiska analyser av hur vår webbplats används och därigenom få en bättre förståelse för hur den används samt för att förbättra den.

Vi har ett berättigat intresse av att använda denna information för att förstå hur vår webbplats används samt för att hantera och förbättra den. Eftersom behandlingen är begränsad och inte innebär att några känsliga personuppgifter behandlas, har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att göra analyser och förbättringar väger tyngre än din personliga integritet och intresse av att inte få dina uppgifter behandlade i detta sammanhang.

För att bättre förstå dina intressen och preferenser och därigenom kunna erbjuda dig en upplevelse som är skräddarsydd för dessa intressen och preferenser, till exempel med hjälp av beteendeanalyser och automatiserad marknadsföring.

Vi har ett berättigat intresse av att ta del av de preferenser som vi härleder från ditt webbläsarbeteende och dina köp så att vi kan anpassa din användarupplevelse, inklusive ifråga om marknadsföringsmaterial i linje med dina marknadsföringspreferenser (se nedan).

För att skicka information om relevanta produkter eller tjänster, i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi kommer bara att skicka marknadsföringsmaterial om du samtyckt till det.

För att erbjuda dig försäljningsverktyg som hjälper dig att välja rätt produkt eller tjänst.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att uppfylla de krav som vi enligt lag är skyldiga att efterleva, till exempel på skatte- eller redovisningsområdet.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga förpliktelser.

Skydd av personuppgifter

CERTEGO har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga.

Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna riktlinjer för dataskydd.

Dina rättigheter

För att uppfylla något av angivna syften (ovan)  kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 • Till andra företag inom koncernen
 • Till tredje part som tillhandahåller tjänster inom marknadsundersökningar
 • Om så krävs enligt lag; och/eller
 • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet

Biträden

CERTEGO kan i vissa fall använda biträden som tillhandahåller tjänster till oss t.ex. IT-tjänster och säkerhetslösningar. Vi förbinder oss i dessa fall att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att anlitade biträden efterlever dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Följande biträden hanterar uppgifter för CERTEGOs Hostingtjänster

Företagsnamn Org.nr el dyl Land Plats (Land/stad där personuppgifter behandlas/lagras) Status
Seriline AB 556389-8609 Sverige Sverige Aktiv
Iver Sverige AB 556575-3042 Sverige Sverige Aktiv
Microsoft Sverige AB 556233-4804 Sverige Sverige Aktiv
Teneliusgruppen AB 559201-4129 Sverige Sverige Aktiv

 

Följande biträden hanterar uppgifter för CERTEGOs Nyckeladministrationstjänster

Företag Org.nr el dyl Land Plats (Land/stad där personuppgifter behandlas/lagras) Status
Rekyl AB 556706-0388 Sverige Sverige Aktiv

 

 

Tredje land

Vissa mottagare kan komma att befinna sig i länder utanför EU/EES-området. Eftersom dessa länder i vissa fall har en lägre nivå på sitt skydd för personuppgifter än länder inom EU/EES-området, tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till sådana länder, för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

 I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

- begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;

- begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt konto tas bort, eller att vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);

- begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter (exempelvis då vi använder dem i syfte att förbättra vår webbplats), eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);

- begära att få ut de personuppgifter som vi använder för att förse dig med av dig efterfrågad information, hantera en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation med dig, i ett maskinellt läsbart format vilket du sedan har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig; samt

- när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Vi kan komma att avslå din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver fortsätta att behandla dem för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas genom att du skickar in vårt formulär för integritetsfrågor

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till relevant dataskyddsmyndighet eller till aktuell tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än ovan angivna).

Hur kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy?

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera denna integritetspolicy till följd av ändrade krav i lag, regelverk eller vår verksamhet. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna.