CERTEGO women in office 1200

CERTEGO står för jämställdhet

En jämställd arbetsplats är attraktiv för både medarbetare och kunder. På CERTEGO arbetar vi aktivt med jämställdhet och strävar efter att förebygga och förhindra alla former av diskriminering.

Lika rättigheter och möjligheter

I begreppet jämställdhet innefattar vi mäns och kvinnors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla anställda såväl som inhyrd personal och underentreprenörer ska medverka till att diskriminering inte sker.

Vi främjar och strävar efter en god arbetsmiljö och att erbjuda lika rättigheter och möjligheter oavsett:

  • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Nolltolerans mot diskriminering

Det innebär nolltolerans mot all form av direkt och indirekt diskriminering oavsett anledning.

Vår verksamhet har historiskt sett varit manligt dominerad. Det är angeläget för företaget att attrahera fler kvinnliga medarbetare för att skapa en mer attraktiv och jämlik arbetsplats. Vi har som målsättning att rekrytera och anställa fler kvinnor på alla befattningar och nivåer.

Kontakta CERTEGO

Om du vill komma i kontakt med oss gällande vårt jämställdhetsarbete är du välkommen att kontakta vårt huvudkontor.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!