My project-1 (44)

FN:s globala hållbarhetsmål

CERTEGO:s hållbarhetsarbete är i linje med FN:s hållbarhetsmål, där vi erkänner det globala samarbete som måste ligga till grund för framgång. Vi står bakom alla mål när vi utför vårt arbete. Vi har identifierat fem hållbarhetsmål som vi kommer att ha ett särskilt fokus på, och som vi tror är mest relevanta för vår verksamhet och där vårt arbete kan bidra i mest till en positiv riktning.

FN:s 17 hållbarhetsmål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till 2030. De 5 hållbarhetsmål som vi har identifierat som mest relevanta för CERTEGOS verksamhet och de mål som vi kan bidra mest till och var vår påverkan är störst listas nedan, tillsammans med våra tillhörande fokusområden.

03-god-halsa-och-valbefinnande-1

God hälsa och välbefinnande

Säkerställ hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Vi främjar en säker och bra arbetsplats och inser vikten av en sund balans mellan arbete och fritid. Vi stödjer mål 3 genom följande fokusområden:

 • Mångfald och inkludering: att främja hälsa och välbefinnande för alla individer, oavsett kön, ålder, ras, etnicitet eller andra aspekter av deras identitet, är avgörande aspekter av hälsa och välbefinnande.

 • Säkerhet, hälsa och välbefinnande: Vi främjar hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och erbjuder tillgång till hälsotjänster och försäkringsförmåner.

 • Hållbar värdekedja: Tillse att samma säkerhets- och hälsostandarder upprätthålls genom hela värdekedjan som i CERTEGO.
05-jamstalldhet-1

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Att främja jämställdhet i företaget är mer än att implementera riktlinjer och sträva efter en mångsidig personalstyrka. Branschen behöver en kulturell förändring om jämställdhet ska bli verklighet. Vi arbetar med detta genom följande områden:

 • Mångfald och inkludering: säkerställa lika lön, karriärutveckling och rekryteringsmöjligheter för män och kvinnor, och uppmuntra kvinnor till ledande positioner.

 • Kompetensutveckling: genom att öka medvetenheten om vikten av mångfald och inkludering, erkänna könsstereotyper och göra det möjligt för alla anställda att stå upp mot orättvisor.
08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt-1

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt arbete för alla

CERTEGO bidrar till mål 8 genom att säkerställa anständiga arbetsvillkor genom hela värdekedjan, ekonomisk tillväxt och jobb, tillsammans med säker hantering av information och data. Områden relaterade till detta:

 • Mångfald och inkludering: Rättvisa löner och förmåner, främjande av mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen, nolltolerans mot diskriminering eller trakasserier.
  Säkerhet, hälsa och välbefinnande: genom att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för anställda.

 • IT- och informationssäkerhet: Säker hantering av information och data stödjer utvecklingen av en säker och hållbar affärsmiljö.

 • Kompetensutveckling: kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter

 • Hållbar värdekedja: Se till att samma standarder för säkerhet, hälsa och välbefinnande upprätthålls genom hela värdekedjan som i CERTEGO.
12-hallbar-konsumtion-och-produktion-1

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 syftar till att göra mer med mindre resurser genom hållbar produktion, konsumtion och avfallshantering. CERTEGO bidrar till detta genom följande fokusområden:

 • Förpackningar och avfall:  Implementering av lämplig avfallshantering för papper, plast, metall, el och restavfall är en bra början och kommer att implementeras på alla avdelningar, tillsammans med ett större fokus på att minska förpackningar i värdekedjan.

 • Kompetensutveckling: Öka medvetenheten om hur vårt samhälle och vi som individer kan arbeta för mer ansvarsfull resurshantering, avfallshantering och minskade förpackningar.
13-bekampa-klimatforandringarna-1-1

Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna och dess konsekvenser.

CERTEGO stödjer detta mål med följande fokusområden:

 • Transport: Våra största utsläpp av växthusgaser kommer från våra egna bilar. Att minska användningen av fossila bränslen i vår flotta är därför vårt största bidrag till mål 13.

 • Kompetensutveckling: förbättra intern medvetenhet om klimatförändringar och dess konsekvenser.

 

 

 

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!