Privacy Policy

CERTEGO is committed to protecting your personal data. Our Privacy Notice describes, among other things, the type of personal data we process and why. 

The privacy notice describes

 • The different types of personal data we process
 • How we use the personal data and why;
 • Who we share them with and where;
 • How Long We Save Them
 • Your rights and how you can contact us if you have further questions about the processing of your personal data
 • How we can make changes to this Privacy Policy

Personuppgift och behandling

 • A personal data is defined as any information that can be directly or indirectly attributed to a natural person who is alive.
 • A processing is defined as any action taken in respect of personal data, such as collection, recording, storage, transmission, reading, dissemination, erasure, etc.
CERTEGO AB, 556529-5911, Box 503, Pressverksgatan 4, 721 09 Västerås is responsible as "personal data controller" for the processing of your personal data. 

Definitions

Concept

Definition

Personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling

 

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.

Laglig grund

De grunder som gör det möjligt för PUA att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PUA)

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde, PUB

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige.

Tredje part

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 

Tredjeland

 

Land utanför EU/EES.

Tillsynsmyndighet

 

En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat att övervaka tillämpningen av GDPR. För Sverige är det Datainspektionen.

 

Data Protection Manager (DPM)

Roll inom CERTEGO för att verka för efterlevnad av GDPR. DPM finns utsedd på koncernnivå, divisionsnivå och regionsnivå.

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

 

Avtal mellan PUA och PUB i de fall där PUB behandlar personuppgifter å PUAs vägnar.

Kund B2B (business to business)

Det avser juridisk person eller kontaktperson hos juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. återförsäljare, licensierad kund, mottagare av produkt.

Kund B2C (business to consumer)

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. kunder som handlar i butik.

Potentiell kund

Det avser fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Leverantör

Det avser en fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför ett arbete eller levererar en tjänst åt oss, mot ersättning, t.ex konsult, kontaktperson

Testperson

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför tester av våra produkter och tjänster, t.ex. Betatestare

Rekryteringskandidat

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de söker en tjänst hos oss.

Besökare

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de besöker någon av våra lokaler.

 
 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kund -  B2B

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Administrera kundofferter

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att gynna en effektiv anbudsprocess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under offerten giltighetstid + 6 månader eller enligt sekretessavtal i upphandling

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig.  Vårt intresse av att administrera avtal väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera kreditupplysningar på enskilda firmor i syfte att bedöma firmornas lämplighet, varvid firmans ekonomiska stabilitet utgör ett moment

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Finansiell information
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna göra en ekonomisk riskbedömning överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Behandlingen kan därtill sägas ligga i den registrerades intresse i de fall certifiering utfärdas. 

Raderas direkt efter beslut

Hantera inkassoärenden för enskilda firmor

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna se till att få betalt för våra fordringar överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Fram till inkommen betalning + 3 månader

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos kund som är personuppgiftsansvarig, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 1 år

Hantera testning och felsökning ifall CERTEGO är personuppgiftsansvarig

Namn
E-post
Telefonnummer

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal där de registrerade är kunder

Intresseavvägning, ifall kunden är ett företag, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål 

Under tiden testning/felsökning pågår

Administrera supportärendehantering

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera supportärende väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 6 månader

Hantera NDA:er

Namn

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkerställa sekretess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Administrera orderhantering

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera ordern väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Under avtalstiden + 3 år

Möjliggöra leverans av varor till slutanvändare/konsument

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna leverera varor väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Fram till leverans + 10 år

Kontakta befintliga kunder med nyhetsbrev och marknadsföring, som inte har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att informera våra kunder om nyheter och/eller förändringar i våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Ifall den registrerade har begärt informationen: Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)


Ifall den registrerade inte har begärt informationen: Under avtalstiden + 1 år

Administrera event

Namn
Telefonnummer
E-post
Specialkost

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna genomföra event för besökare/anställda överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Samtycke, i det fall deltagarlistor ska sparas under en längre period än vad som anges här 

Under evenemang + 1 månad

Marknadsföra företaget på vår externa webb

Namn
Företag
Bild

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under kampanj + 3 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning: Från avslutat kundförhållande + 10 år

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

För åtkomst, underhåll och utveckling av företagets IT-miljö

 

Namn
Användarnamn

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att behandla uppgifterna för detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet

 

Kund -  B2C

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Tillhandahålla produkter och tjänster i våra butiker

Namn

telefonnummer

 

Fullgörande av avtal

Under avtalstiden + 10 mån

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn

Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 3 år

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Fullgörande av avtal i den mån behandlingarna krävs för att fullgöra avtalet/avtalsenliga åtaganden (t.ex. garantier) mot den registrerade.

Under avtalstiden + 10 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

 

Potentiell kund

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder som har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)

Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder som inte begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål.

Från insamling + 1 mån till första kontakt, därefter 2 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos potentiella kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från insamling + 3 månader

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

 

Leverantör/Underentreprenörer

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Hantera inköp av varor och tjänster

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer och underentreprenörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Fram till leverans + 10 år

Hantering av upphandlingar

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna upphandla nya leverantörer och underentreprenörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Tilldelningsbeslut + 6 månader

Säkerställande av efterlevnad av SSF Stöldskyddsföreningens regelverk,

SSF:s norm 1015 föreskriver att all personal som har tillgång till och arbetar med anläggningsdokumentation på anläggarfirman ska vara
ostraffade samt att den bedömningen skall göras minst vartannat år.

Namn
Personnummer

Bekräftelse på att kontroll inte resulterat i träff som medför att SSF:s krav inte uppfylls.

Intresseavvägning, vårt intresse av att kunna säkerställa att våra underleverantörer lever upp till SSF:s krav på CERTEGO väger tyngre än de registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

2 år från genomförd kontroll.

 

Rekryteringskandidat

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar

Namn
Telefonnummer
E-post
Personnummer
 + CV och personligt brev

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal 

Under rekrytering + 2 år

 

Besökare

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera kameraövervakning för säkerhet i fysiska lokaler

Bild

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Från inspelning + 30 dagar

För att administrera besök i företagets lokaler

Namn
Telefonnummer
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att kunna informera den person som får besök samt för att kunna veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler väger tyngre än den registrerades/besökarens intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I händelse av brand behöver vi också kunna ta fram en utrymningslista.  

Under besök + 1 dygn

 

Webbplatsbesökare

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att tillhandahålla den information du begär via webbplatsen

Namn
e-postadress

Telefonnummer

Adress

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna agera på individers förfrågan väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Under ärendet

För att skapa och hantera ditt konto

e-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna administrera användarkonto väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

 

Hur och varför kommer vi at använda dina personuppgifter?

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att tillhandahålla dig den information du begär via webbplatsen.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att skapa och hantera ditt konto, till exempel genom att skicka lösenord, påminnelser eller meddelanden om ändringar i dina kontouppgifter. Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig ett onlinekonto.

För att göra statistiska analyser av hur vår webbplats används och därigenom få en bättre förståelse för hur den används samt för att förbättra den.

Vi har ett berättigat intresse av att använda denna information för att förstå hur vår webbplats används samt för att hantera och förbättra den. Eftersom behandlingen är begränsad och inte innebär att några känsliga personuppgifter behandlas, har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att göra analyser och förbättringar väger tyngre än din personliga integritet och intresse av att inte få dina uppgifter behandlade i detta sammanhang.

För att bättre förstå dina intressen och preferenser och därigenom kunna erbjuda dig en upplevelse som är skräddarsydd för dessa intressen och preferenser, till exempel med hjälp av beteendeanalyser och automatiserad marknadsföring.

Vi har ett berättigat intresse av att ta del av de preferenser som vi härleder från ditt webbläsarbeteende och dina köp så att vi kan anpassa din användarupplevelse, inklusive ifråga om marknadsföringsmaterial i linje med dina marknadsföringspreferenser (se nedan).

För att skicka information om relevanta produkter eller tjänster, i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi kommer bara att skicka marknadsföringsmaterial om du samtyckt till det.

För att erbjuda dig försäljningsverktyg som hjälper dig att välja rätt produkt eller tjänst.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att uppfylla de krav som vi enligt lag är skyldiga att efterleva, till exempel på skatte- eller redovisningsområdet.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga förpliktelser.

Protection of personal data

CERTEGO has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data and to prevent your personal data from being used for illegal purposes or made available to unauthorized persons.

Employees with us as well as personal data assistants and assistants must follow our internal guidelines for data protection.

Your rights

In order to fulfil any of the stated purposes (above), we may disclose your personal data as follows:

 • To other companies within the Group
 • To third parties providing market research services
 • If required by law; and/or
 • To a buyer or potential future buyer of our business

  Processors

  CERTEGO may in some cases use processors who provide services to us, e.g. IT services and security solutions. In these cases, we undertake to have a personal data processor agreement with all the processors and that the processors hired comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).


  Third country

  Some recipients may be located in countries outside the EU/EEA area. As these countries in some cases have a lower level of protection for personal data than countries within the EU/EEA, we apply the standard contractual clauses approved by the European Commission when transferring personal data to such countries, to ensure an appropriate level of protection for your personal data. These Standard Contractual Clauses can be found at the following link: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

   In relation to the personal data we hold about you, you have the right to:

  - request a copy of your personal data from our records;

  - request that we correct or delete your personal data (even if this means that your account is deleted, or that we will no longer be able to handle your requests or orders);

  - request that we cease processing your personal data (for example, when we use it for the purpose of improving our website), or that we restrict the processing of the personal data (for example, if you believe that it is incorrect);

  - request to obtain the personal data that we use to provide you with the information requested by you, manage an order or administer your account or our relationship with you, in a machine-readable format which you are then entitled to transfer to another controller; and

  - withdraw at any time the consent you have given us regarding the processing of your personal data for marketing purposes.

  We may reject your request to delete your personal data if we need to continue processing it to comply with a legal obligation or to establish, exercise or defend legal claims.

  A request to exercise your rights should be made by submitting our Privacy Concerns Form

  If you wish to complain about how we process your personal data, you have the right to report this to the relevant data protection authority or to the relevant supervisory authority where you live or work (if different from the above).

How can we make changes to this Privacy Policy?

We may update this Privacy Policy from time to time as a result of changes in legal, regulatory or business requirements. When we make changes that are not solely linguistic or editorial, you will be clearly informed about the changes.